Tích cực tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn vùng dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Bình Minh

Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan căn cứ vào phong tục, tập quán của từng dân tộc để xây dựng phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, đến được với từng gia đình, qua đó giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc.

Theo Ban Dân tộc Lào Cai, địa phương này hiện vẫn là tỉnh có tỷ lệ tảo hôn cao trên cả nước; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là hành vi vi phạm pháp luật, để lại hệ luỵ lớn cho xã hội, làm suy giảm nòi giống, gây bức xúc trong dư luận.

Báo cáo của các huyện, thành phố và khảo sát của Ban Dân tộc tại huyện Sa Pa cùng 6 xã của huyện Bát Xát từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy toàn tỉnh có 9.722 người dân tộc thiểu số kết hôn, trong đó có 1.290 người (645 cặp) tảo hôn, chiếm 12,3% trong tổng số người kết hôn; bình quân 258 cặp/năm.

So sánh với  giai đoạn từ năm 2009 - 2013, toàn tỉnh có 1.088 cặp tảo hôn, bình quân 217 cặp/năm, tăng bình quân 41 cặp = 19%/năm.

Tình trạng tảo hôn chủ yếu tập trung ở dân tộc Mông (1.029 người, chiếm tới 80% trong tổng số người kết hôn). Tình trạng tảo hôn có xu hướng tăng trở lại ở các huyện; Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Sa Pa, Bát Xát.


Để thẳng thắn đánh giá hiện trạng và tìm giải pháp giảm thiểu nạn tảo hôn, mới đây, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cùng nhau trao đổi phân tích đánh giá, thẳng thắn, trung thực về những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý, xử lý vi phạm ở cơ sở, về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ của của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác ngăn chặn, giải quyết tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh lưu ý rằng Lào Cai vẫn là tỉnh có tỷ lệ tảo hôn cao trên cả nước; tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là hành vi vi phạm pháp luật, để lại hệ luỵ lớn cho xã hội, làm suy giảm nòi giống, gây bức xúc trong dư luận…

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là do: Ảnh hưởng của những quan niệm, phong tục, tập quán lạc hậu; tác động, ảnh hưởng những mặt trái của sự phát triển kinh tế - xã hội; lối sống, trào lưu của giới trẻ; trình độ dân trí và ý thức pháp luật của người dân chưa cao; công tác tuyên truyền còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước còn buông lỏng, sự can thiệp phía chính quyền địa phương chưa mạnh mẽ, thiếu kiên quyết….

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thể đã giao Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tổng hợp, thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; xác định các nguyên nhân chủ yếu, quan trọng nhất dẫn đến tình trạng trên để từ đó đưa ra các giải pháp đồng bộ, thiết thực, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chỉ thị về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trình Tỉnh ủy ban hành.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thể đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các huyện, thành phố chủ động tổ chức hội nghị nhằm tăng cường công tác về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng năm và giai đoạn; đẩy nhanh việc khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh (trong đó lưu ý đến đối tượng là phụ nữ, thanh thiếu niên). Căn cứ vào phong tục tập quán của từng dân tộc sinh sống trên địa bàn để xây dựng phương pháp tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp và đến được với từng gia đình. Lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền vào mặt trái, hệ luỵ của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tập trung tuyên truyền vào những đối tượng có nguy cơ cao, dễ dẫn đến việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Phối hợp đồng bộ các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thành phố trong công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Chú trọng sử dụng những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, cộng tác viên ở cơ sở… trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet