Tiền Giang tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị cần xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động…

Vấn đề án toàn lao động ngày càng được các đơn vị đề cao để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động và những thiệt hại về tài sản làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 25 tháng 12 năm 2017,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã có công văn số 1730/SLĐTBXH-LĐVL-ATLĐ yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, cụ thể như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh các đơn vị cần xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại tại doanh nghiệp, ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ gây tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập… sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã qua kiểm định.

Đồng thời tổ chức tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng nhằm nhắc nhở, cảnh báo, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành phòng ngừa tai nạn lao động của người lao động khi thực hiện công việc.

Về khai báo máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, các đơn vị phải tiến hành tổ chức rà soát danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và tiến hành kiểm định theo quy định. Sau khi kiểm định, thực hiện khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi kiểm định đạt yêu cầu.

Về khai báo, điều tra tai nạn lao động, các đơn vị cần thực hiện khai báo tai nạn lao động theo Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016. Định kỳ 6 tháng, thống kê báo cáo tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XII, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo cả năm.

Về thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động: doanh nghiệp báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

Cụ thể điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH  về việc Thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động quy định:

Người sử dụng lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành “Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017 – 2020”.

Trong chương trình này tỉnh đặt ra những mục tiêu cụ thể như: Ttrung bình hàng năm, giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người; Trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp; Trên 70% doanh nghiệp lớn và trên 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động; Trung bình mỗi năm tăng thêm 10 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh, huyện, xã và Ban Quản lý các Khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều