Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội học tập NQ Đại hội XII của Đảng

PV

Hội nghị đã được nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thông -Tổng Thư kí Hội đồng Lí luận Trung ương trình bày chuyên đề: "Học tập, quán triệt nội dung văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng".

Thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Vừa qua, Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các Đảng viên, quần chúng ưu tú và cán bộ chủ chốt trong toàn trường.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lí luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 05 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 05 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kì trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lí luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 
PGS,TS Nguyễn Viết Thông -Tổng Thư kí Hội đồng Lí luận Trung ương đã trình bày chuyên đề: "Học tập, quán triệt nội dung văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", cụ thể tập trung vào các vấn đề:
Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lí luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới, nhất là những nội dung chủ yếu của lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kĩ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong giai đoạn tiếp theo. 
Sau Hội nghị này, tùy theo chức trách và nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, Đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đồng thời các cấp ủy cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, Đảng viên, trí thức, người lao động.
Các đại biểu vừa tập trung lắng nghe báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị, phải vừa tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận, sau hội nghị viết bài thu hoạch của cá nhân. Lần này điểm mới trong học tập, quán triệt  nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đồng thời cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của ngành, đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII. Trong viết thu hoạch, các đồng chí cần đề xuất phương hướng, những giải pháp, mục tiêu để phát triển nhà trường trong thời gian tới; Đồng thời qua đó, các đồng chí cũng cần góp ý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngành, đơn vị đang công tác. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet