Trường ĐH Trà Vinh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII

PV

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Trà Vinh, Đảng bộ Đại học Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 914 đảng viên và viên chức tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh triển khai ba chuyên đề chính: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.” 
Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các đảng viên cần tập trung trí tuệ, tư duy, nghe báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet