Tự chủ tài chính các trường đại học vận hành như doanh nghiệp

Khánh Chi

Xu hướng chuyển sang quản lý tự chủ gần đây của nhiều trường đại học đang đặt ra yêu cầu bức thiết hơn với vấn đề xây dựng thương hiệu.

Quy định về tự chủ tại các trường đại học của Việt Nam được ban hành trong Điều 32, Luật GD ĐH năm 2012 và Điều 5 của Điều lệ trường đại học (năm 2014). Chủ trương này đề cập tới các khía cạnh của tự chủ về tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

Các nội dung cơ bản của tự chủ có mối quan hệ biện chứng với nhau và đều đặt ra yêu cầu phải vận hành nhà trường như một tổ chức kinh doanh dịch vụ đào tạo và giáo dục.

Tự chủ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hoạt động khoa học (tự chủ về học thuật) đòi hỏi các trường đại học khi chuyển sang quản lý tự chủ phải thực sự tự tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, một vị trí và duy trì được những giá trị tốt nhất hay dịch vụ đào tạo đại học tốt nhất mà mình có thể cung ứng cho xã hội. Tất cả các vấn đề học thuật, nội dung chương trình và chất lượng giảng dạy vì vậy phải đáp ứng được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhân sự cho xã hội.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet