Vĩnh Phúc: Sửa đổi cơ chế chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Hoàng Thanh

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị Quyết số 11/2018/NQ – HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 201/2015/NQ-HDND ngày 22/12/2015 của HDND tỉnh về một số cơ chế chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

Thực hiện hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/ha cho chính quyền cấp xã để tổ chức thực hiện dồn thửa, đổi ruộng tại các diện tích có thể dồn thửa, đổi ruộng trên địa bàn quản lý, đảm bảo mỗi hộ có đất nông nghiệp chỉ còn trung bình từ 1,0-2,0 thửa (đối với diện tích đã dồn thửa, đổi ruộng); Hỗ trợ kinh phí di chuyển mồ mả trên đất dồn thửa, đổi ruộng về nghĩa trang theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (áp dụng cho các xã đã thực hiện thí điểm dồn thửa, đổi ruộng nhưng chưa di chuyển mồ mả và những xã tiếp tục thực hiện dồn thửa, đối ruộng).

Như vậy, so với Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND, kinh phí hỗ trợ cho việc dồn thửa, đổi ruộng lần này được HĐND tỉnh điều chỉnh tăng gấp 6 lần, đồng thời đã bổ sung quy định hỗ trợ kinh phí khi chuyển mồ mả trên đất dồn thửa, đổi ruộng về nghĩa trang. Các nội dung khác được giữ nguyên như Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet