Vĩnh Phúc: Tinh giản hơn 1.000 biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàng Thanh

Phát huy đúng tinh thần của Chính phủ về tổ chức, sắp xếp cũng như tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp cụ thể để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hướng tới hoạt động hiệu quả hơn.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã sắp xếp, giảm 128 đầu mối cơ quan, đơn vị. Một số mô hình tổ chức được tỉnh triển khai thực hiện trước khi có hướng dẫn của Trung ương như: Giải thể phòng thanh tra, pháp chế tại một số chi cục;

Đồng thời giải thể Phòng Dân tộc thuộc UBND thành phố Phúc Yên, phòng Y tế cấp huyện; thành lập 9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thành phố trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT; sáp nhập các trường trung cấp vào trường cao đẳng và các trường học có quy mô nhỏ, địa điểm gần nhau.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chủ động giao biên chế sự nghiệp cho từng đơn vị, tổ chức nhằm ổn định biên chế trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị bố trí, sắp xếp người làm việc.

Nhờ đó, năm 2018, tỉnh đã tinh giản 1.432 biên chế, trong đó, cắt giảm 821 chỉ tiêu công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68; tinh giản 248 biên chế; cho nghỉ thôi việc theo Nghị quyết 363 trường hợp; giảm 10.704 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. Với tỷ lệ này, việc tinh giản biên chế đảm bảo sẽ hoàn thành mục tiêu do Chính phủ đề ra.

Vĩnh Phúc đã inh giản hơn 1.000 biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề đánh giá việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với chất lượng sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh thời gian qua, ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và các chủ trương Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6.

Cùng với tinh giản biên chế, tỉnh đã mạnh tay xử lý hàng hoạt những cán bộ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở khi để xảy ra sai phạm. Qua đó, làm thay đổi thận thức của người đứng đầu cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, UBND tỉnh vẫn khuyến khích các hội hoạt động. tuy nhiên, không sáp nhập cơ học các tổ chức hội vào các cơ quan Nhà nước mà yêu cầu các tổ chức hội cần đổi mới phương thức hoạt động theo hình thức tự nguyện, tự chủ về tài chính.

Theo đó, đối với các tổ chức hội còn biên chế vẫn sẽ được cấp kinh phí hoạt động theo đúng quy định; các tổ chức hội còn lại sẽ phải tự xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động theo nhu cầu của xã hội cần và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý, trả kinh phí theo nguyên tắc chất lượng công việc được giao.

Bên cạnh những thành tích đạt được, vấn đề tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp cũng còn một số vấn đề tồn tại như: Số lượng các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành hầu hết vẫn bố trí số lượng tối đa theo quy định của Trung ương; số đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi mô hình hoạt động còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; việc cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình triển khai thực hiện tinh giản biên chế, một số đơn vị chưa tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế, kết quả tinh giản biên chế đạt thấp. Công tác tuyển dụng viên chức còn dàn trải, manh mún; thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan chưa thể hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Một số cơ quan chưa quyết liệt trong việc thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Khắc phục tình trạng này, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu UBND tỉnh đưa ra khỏi tổ chức bộ máy những người có năng lực yếu; giải quyết chế độ, chính sách cho những người thôi không tham gia hoạt động; phân cấp trong chuyển ngạch giữa cán bộ, công chức xã, phường với công chức huyện…

Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm trong quá trình làm việc sẽ kiên quyết xử lý đúng pháp luật, không bao che. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên, viên chức, tỉnh đang thực hiện tuyển dụng theo hình thức thi tuyển, sát hạch với những yêu cầu ngày càng cao hơn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet