VISHIPEL quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Hội nghị đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ quận Hồng Bàng.

Ngày 14/9/2016, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ quận Hồng Bàng. Hội nghị được tổ chức qua hội nghị trực tuyến tại 19 điểm cầu với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng; Đồng chí Phan Ngọc Quang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các cán bộ, đảng viên trong toàn công ty.
Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt và đảng viên của Đảng bộ Công ty được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Quận ủy Hồng Bàng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố và những chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng đến năm 2020. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015). Đồng thời truyền đạt nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; Hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”.
Công ty VISHIPEL đang giữ vai trò chủ đạo về cung cấp và duy trì thông tin trên biển phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác an toàn an ninh hàng hải, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích chủ quyền biển đảo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển của đất nước. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với những nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố mà Hội nghị vừa được nghe. Trong thời gian tới các cấp ủy, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đến các cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn công ty; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi đơn vị; Tổ chức các hoạt động thi đua lao động sản xuất phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet