Xây dựng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển

Uyên Châu

Đến nay, cán bộ bộ đội biên phòng có trình độ chuyên môn bậc cao học chiếm 0,84%, trình độ đại học chiếm 75,63%, cao đẳng chiếm 18,49%; đối với trình độ chính trị bậc cao cấp, cử nhân chiếm hơn 20%...
Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng đã tập trung điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lý đảm bảo đạt chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đại tá Nguyễn Quốc Cường - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng, trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 và thực tiễn đơn vị, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đưa việc thực hiện vào kế hoạch năm. Phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong nhận xét đánh giá cán bộ, trên cơ sở đó tuyển chọn đưa vào quy hoạch, đào tạo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp ngày càng trẻ hóa, đồng bộ giữa 3 độ tuổi (cao - trung bình - trẻ) để bảo đảm tính chuyển tiếp, kế thừa và phát triển vững chắc.

Đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ dựa vào đức và tài, phù hợp với từng ngành, từng vị trí công tác. Có chính sách phù hợp đối với cán bộ, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Nhắc nhở, xử lý kịp thời cán bộ có tư tưởng phấn đấu cầm chừng, ngại học tập, rèn luyện và không hoàn thành nhiệm vụ.

Song song đó, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng còn chủ động rà soát, xây dựng và điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Làm tốt công tác tạo nguồn và xét duyệt nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo.

Thường xuyên bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và cán bộ là người dân tộc, mạnh dạn đề nghị bổ nhiệm cán bộ trẻ có đủ phẩm chất đạo đức, tạo điều kiện học tập, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn nhằm đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ cao hơn khi có nhu cầu.

Kết quả đạt được,  sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng đã xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cán bộ cấp phòng, cấp đồn biên phòng.

Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng duy trì thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và nhận xét đánh giá, phản ánh đúng thực chất về trình độ, năng lực công tác của cán bộ; lấy đó làm tiêu chuẩn để sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, đảm bảo đúng người, đúng việc. Kết quả đánh giá, nhận xét sĩ quan năm 2016 phẩm chất đạo đức tốt đạt 100%; năng lực công tác giỏi 15,45%; khá 67,27%; trung bình 17,27%.

Nhận định diễn biến tình hình trong thời gian tới, theo Đại tá Nguyễn Quốc Cường: trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình biển Đông sẽ có những diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Do đó, Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng sẽ đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng tổng thể đội ngũ cán bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng ủy BĐBP Sóc Trăng đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, có 90% đội ngũ cán bộ có trình độ đại học; từ 5% - 7% có trình độ sau đại học, 100% cán bộ nghe, nói tiếng dân tộc và sử dụng thành thạo máy vi tính. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, giúp cán bộ có điều kiện để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), có 311 lượt cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành. Hầu hết đội ngũ cán bộ của đơn vị được học tập, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn lâu dài qua từng cương vị công tác; phát huy tốt tính năng động, sáng tạo trong công việc, xung kích đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, cán bộ có trình độ chuyên môn bậc cao học chiếm 0,84%, trình độ đại học chiếm 75,63%, cao đẳng chiếm 18,49%; đối với trình độ chính trị bậc cao cấp, cử nhân chiếm hơn 20%; hàng năm 100% sĩ quan được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet